No hay prorductos en el carrito

Scopul acestui document este de a stabili și reglementa regulile de utilizare a acestui site, adică a tuturor paginilor și a conținutului acestora deținute de SC REVIMCA SRL și care sunt accesate prin intermediul domeniului REVIMCA.RO

Utilizarea site-ului web conferă condiția de utilizator al acestuia și implică acceptarea tuturor condițiilor incluse în acest aviz legal. Utilizatorul se angajează să citească cu atenție această Notă legală de fiecare dată când intenționează să utilizeze site-ul nostru web, deoarece site-ul web și condițiile sale de utilizare stabilite în această Notă legală pot suferi modificări.

DATELE DE IDENTIFICARE

În conformitate cu obligația de informare cuprinsă în articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, următoarele date sunt reflectate mai jos:

Proprietarul acestui site este: Domingo Toledo Díaz

Numele firmei: REVIMCA SRL

CIF: RO 28346579

Domiciliu: București, str. Lugojana nr. 7, bl. 50A, sc. 1 , et. 2

Telefon: 0740 190 919 / 0758 866 857

Nume domeniu: revimca.ro

Înscrisă în registrul Comerțului cu numărul J40/6160/2018 și având CUI RO28346579.

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Simpla utilizare a acestui site conferă condiția de utilizator, persoană fizică sau juridică, și implică în mod obligatoriu acceptarea completă, deplină și fără rezerve a tuturor clauzelor și condițiilor generale incluse în Notificarea legală. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu clauzele și condițiile de utilizare din prezenta Notă legală, acesta trebuie să se abțină de la utilizarea acestui site web. Această Notificare Legală este supusă modificărilor și actualizărilor, astfel încât versiunea publicată de SC REVIMCA SRL poate fi diferită de fiecare dată când Utilizatorul accesează Site-ul. Prin urmare, utilizatorul trebuie să citească Notificarea juridică de fiecare dată când accesează site-ul web.

Utilizatorul este obligat și se obligă să utilizeze Site-ul și Conținuturile în conformitate cu legislația în vigoare, cu Anunțul legal și cu orice alte anunțuri sau instrucțiuni care îi sunt aduse la cunoștință, fie prin intermediul acestui anunț legal, fie în orice alt loc din cadrul Conținutului care alcătuiește Site-ul, precum și cu regulile de conviețuire, moralitatea și bunele obiceiuri general acceptate. În acest scop, Utilizatorul este de acord și se obligă să NU utilizeze niciunul dintre Conținuturi în scopuri sau efecte ilicite, interzise în Anunțul Legal sau de legislația în vigoare, dăunătoare drepturilor și intereselor terților sau care, în orice mod, pot deteriora, dezactiva, suprasolicita, deteriora sau împiedica utilizarea normală a Conținutului, a echipamentelor informatice sau a documentelor, fișierelor și a tuturor tipurilor de conținut stocate pe orice echipament informatic deținut sau contractat de SC REVIMCA SRL, de alți Utilizatori sau de orice utilizator de Internet (hardware și software).

Utilizatorul se angajează și se obligă să nu transmită, să difuzeze sau să pună la dispoziția terților orice fel de material conținut pe acest site, cum ar fi informații, texte, date, conținut, mesaje, grafică, desene, fișiere de sunet și/sau imagine, fotografii, înregistrări, software, logo-uri, mărci, pictograme, tehnologie, fotografii, software, link-uri, design grafic și coduri sursă, sau orice alt material la care are acces în calitate de utilizator al site-ului, fără ca această listă să aibă un caracter exhaustiv. De asemenea, în conformitate cu toate cele de mai sus, utilizatorul nu poate:

Să reproducă, să copieze, să distribuie, să pună la dispoziție sau în orice alt mod să comunice public, să transforme sau să modifice conținutul, cu excepția cazului în care a fost acordată o autorizație scrisă explicită de către SC REVIMCA, SRL, care este titularul drepturilor corespunzătoare, sau dacă acest lucru este permis prin lege.

Să șteargă, să manipuleze sau să modifice în vreun fel drepturile de autor și alte date de identificare a drepturilor rezervate de SC REVIMCA SRL sau de proprietarii acestora, amprentele digitale și/sau identificatorii digitali, sau orice alte mijloace tehnice stabilite pentru recunoașterea acestora.

Utilizatorul se va abține să obțină sau chiar să încerce să obțină conținutul prin utilizarea altor mijloace sau proceduri decât cele care, după caz, au fost puse la dispoziție în acest scop sau au fost indicate în acest scop pe paginile web în care se găsește conținutul sau, în general, cele care sunt utilizate în mod normal pe internet în acest scop, cu condiția ca acestea să nu implice un risc de deteriorare sau de dezactivare a site-ului web și/sau a conținutului.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate mărcile, denumirile comerciale sau semnele distinctive de orice fel care apar pe Site sunt proprietatea SC REVIMCA SRL sau, după caz, a unor terți care au autorizat utilizarea acestora, fără a se înțelege că utilizarea sau accesul la Site și/sau la Conținuturile acestuia atribuie Utilizatorului vreun drept asupra mărcilor, denumirilor comerciale și/sau semnelor distinctive menționate mai sus și fără a se înțelege că niciunul dintre drepturile de exploatare care există sau pot exista asupra acestor Conținuturi nu a fost transferat Utilizatorului. De asemenea, conținutul este proprietatea intelectuală a SC REVIMCA SRL sau a unor terți, după caz, prin urmare, drepturile de proprietate intelectuală sunt deținute de SC REVIMCA SRL sau de terți care au autorizat utilizarea lor, care au drepturi exclusive de exploatare a acestora sub orice formă și, în special, drepturile de reproducere, distribuție, comunicare publică și transformare. Utilizarea neautorizată a informațiilor conținute în acest site, precum și orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale SC REVIMCA SRL sau ale terților incluși în site care au furnizat conținut, va atrage răspunderea prevăzută de lege.

LEGĂTURI HIPERLINKS

Persoanele care intenționează să stabilească hyperlink-uri între pagina lor web și site-ul web trebuie să respecte și să se conformeze următoarelor condiții:

Nu este necesară o autorizație prealabilă atunci când hyperlink-ul permite doar accesul la pagina de pornire, dar nu poate fi reprodus sub nicio formă. Orice formă de Hyperlink necesită autorizarea scrisă expresă și neechivocă a SC REVIMCA SRL.

Nu se vor crea cadre cu paginile web sau pe paginile web ale SC REVIMCA SRL.

Nu se pot face declarații sau indicații false, inexacte sau jignitoare despre SC REVIMCA SRL, directorii, angajații sau colaboratorii săi, sau despre persoanele care au legătură cu Site-ul din orice motiv, sau despre Utilizatorii Paginilor, sau despre Conținutul furnizat.

Nu se va declara sau implica faptul că SC REVIMCA SRL a autorizat Hyperlink-ul sau că a supravegheat sau și-a asumat în vreun fel conținutul oferit sau pus la dispoziție pe site-ul web pe care este stabilit Hyperlink-ul.

Pagina web pe care este stabilit hyperlink-ul poate conține doar ceea ce este strict necesar pentru a identifica destinația hyperlink-ului.

Pagina web pe care este stabilit hyperlinkul nu trebuie să conțină informații sau conținuturi ilicite, contrare bunelor moravuri și bunelor obiceiuri general acceptate și ordinii publice și nici conținuturi care contravin drepturilor unor terțe părți.

În niciun caz SC REVIMCA SRL nu își asumă vreo responsabilitate pentru conținutul oricărui Hyperlink aparținând unui site extern și nici nu garantează disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, acuratețea, exactitatea, exhaustivitatea, veridicitatea, validitatea și constituționalitatea oricărui material sau informație conținută în oricare dintre aceste Hyperlink-uri sau alte site-uri de internet. De asemenea, includerea acestor conexiuni externe nu implică niciun fel de asociere, fuziune sau participare cu entitățile conectate.

DISPONIBILITATEA SITE-ULUI WEB

SC REVIMCA SRL nu garantează că nu vor exista întreruperi sau erori în accesul la Site, la conținutul acestuia și nici că acesta este actualizat, deși va depune toate eforturile pentru a le evita, corecta sau actualiza. În consecință, SC REVIMCA SRL nu este responsabilă pentru daunele de orice fel cauzate utilizatorului ca urmare a defecțiunilor sau deconectărilor în rețelele de telecomunicații care duc la suspendarea, anularea sau întreruperea serviciului site-ului web în timpul sau înainte de furnizarea acestuia.

Accesul la site-ul web nu implică nicio obligație din partea SC REVIMCA SRL de a controla absența virușilor, viermilor sau a oricărui alt element informatic dăunător. Este responsabilitatea utilizatorului, în orice caz, să pună la dispoziție instrumente adecvate pentru detectarea și dezinfectarea programelor informatice dăunătoare, prin urmare SC REVIMCA SRL nu este responsabilă pentru eventualele erori de securitate care pot apărea în timpul furnizării serviciului site-ului web și nici pentru eventualele daune care pot fi cauzate sistemului informatic al utilizatorului sau al terților (hardware și software), fișierelor sau documentelor stocate în acesta, ca urmare a prezenței unui virus în computerul utilizatorului utilizat pentru a se conecta la serviciile și conținutul site-ului web, a unei funcționări defectuoase a browser-ului sau a utilizării unor versiuni neactualizate ale acestuia.

CALITATEA SITE-ULUI

Având în vedere mediul dinamic și schimbător al informațiilor și serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web, SC REVIMCA SRL depune toate eforturile, dar nu garantează veridicitatea completă, acuratețea, fiabilitatea, utilitatea și/sau actualitatea conținutului. Informațiile conținute în paginile care alcătuiesc acest site web au doar un scop informativ, consultativ, informativ și publicitar. În niciun caz nu oferă sau nu are caracterul unui angajament obligatoriu sau contractual.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

SC REVIMCA SRL exclude orice responsabilitate pentru deciziile pe care utilizatorul le poate lua pe baza acestor informații, precum și pentru eventualele erori tipografice care pot fi conținute în documentele și grafica site-ului. Informațiile sunt supuse unor posibile modificări periodice, fără notificare prealabilă a conținutului lor, ca urmare a extinderii, îmbunătățirii, corectării sau actualizării conținutului.

NOTIFICĂRI

Toate notificările și comunicările din partea SC REVIMCA SRL către utilizator prin orice mijloace vor fi considerate eficiente în toate scopurile.

DISPONIBILITATEA CONȚINUTULUI

Furnizarea serviciului de furnizare a site-ului web și a conținutului este, în principiu, pe durată nedeterminată.SC REVIMCA SRL, cu toate acestea, este autorizată să rezilieze sau să suspende furnizarea serviciului site-ului web și/sau a oricărui conținut în orice moment. Ori de câte ori este posibil în mod rezonabil, SC REVIMCA SRL va anunța în prealabil încetarea sau suspendarea site-ului web.

DREPTUL DE EXCLUDERE

SC REVIMCA SRL își rezervă dreptul de a refuza sau de a retrage accesul la site-ul web sau la serviciile oferite, fără notificare prealabilă, la cererea sa sau la cererea unor terțe părți, acelor utilizatori care nu respectă aceste condiții generale de utilizare.

LEGISLAȚIA ȘI JURISDICȚIA APLICABILE

Pentru toate chestiunile litigioase sau cele care privesc Site-ul sau serviciul furnizat de SC REVIMCA SRL, părțile, renunțând în mod expres la propria jurisdicție, se supun în mod voluntar legislației spaniole, instanțele și tribunalele din București (România) fiind competente pentru soluționarea tuturor conflictelor care decurg din sau sunt legate de Site. Pentru a depune reclamații privind utilizarea serviciilor noastre, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: romania@revimca.com

Prezentul document este guvernat de legislația română.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, părțile se angajează să încerce să rezolve pe cale amiabilă orice dubiu sau divergență care ar putea apărea între ele în interpretarea sau executarea prezentului contract sau a produsului vândut, înainte de inițierea unei proceduri judiciare, astfel încât, în orice caz, această încercare de soluționare a litigiilor să fie înregistrată în mod fiabil.